Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob v JAPKO design s.r.o.


Společnost JAPKO design s. r. o., Identifikační číslo 25231120, se sídlem Plzeň, Pod Vrchem 874/76, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni spisová značka C 10963, poskytuje následující informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, které provádí.

Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme následující osobní údaje:
a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel, a vaše funkce v organizaci, pokud zastupujete právnickou osobu.
b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa.
c) údaje o objednaných službách a zboží, které jste si u nás vy nebo vaše společnost objednali, způsobu platby včetně čísla platebního účtu, a údaje o reklamacích; atd..

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:
a) bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy nebo z důvodu plnění právní povinnosti,
nebo
b) na základě vašeho souhlasu

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. Osobní údaje zpracováváme pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu, pro který je zpracováváme, nezpracováváme žádné citlivé osobní údaje, ani údaje dětí. Informace o osobních údajích nejsou předávány do jiných zemí nebo mezinárodním organizacím. Osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze pro stanovený účel a pouze pro nezbytně dlouhou dobu. Údaje využíváme a zpracováváme pouze pro deklarované účely, související s naší podnikatelskou činností. Neposkytujeme údaje, které zpracováváme, nikomu a za žádnými jinými účely, které nesouvisí s poskytováním našich služeb s výjimkou případů dodavatelů služeb v konkrétních případech, kdy je to nezbytné pro plnění smluvního závazku nebo dohody, musíme předat v nezbytném rozsahu údaje (titul, jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mail) jinému subjektu např.: přepravní společnosti, poskytovatelům IT služeb, poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a v rámci plnění našich zákonných povinností předat některé osobní údaje správním orgánům a státním úřadům jsme-li k tomu vyzváni.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání služeb, nebo při komunikaci s námi.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů

1. Právo na přístup
Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů.

2. Právo na opravu
Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

3. Právo na výmaz (právo být zapomenut)
V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme. Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti.

4. Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů.

5. Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy.

6. Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jde-li o marketingové aktivity, v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

7. Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na email: japko@iol.cz

» nahoru